om oss

Innsiktute er en sosial entreprenør som hjelper ungdom som er i en sårbar fase i livet

Dette er innsiktute

Innsiktute er en sosial entreprenør som drives av idealistene Knut Ivar Andersen og Finn Fønhus. Vi er et non profit aksjeselskap som har et sosialt formål og betaler ikke utbytte til aksjonærene. 

I et år følger vi ungdommer som er i en sårbar fase i livet, og gjennom samtaler og aktiviteter gir vi dem både innsikt og opplevelser og tro på seg selv, slik at de bedre mestrer livet.

Vårt 5-årsmål er å hjelpe 124 ungdommer.

Det første året starter vi opp med et begrenset antall deltagere, slik at vi har rom for å justere programmet. 

Ideen til Innsiktute har vært med oss i flere år, men programmet begynte å ta form først i 2022. Utviklingen av programmet gjøres med utgangspunkt i vår egen erfaring fra skolen og psykiatrien, men også innspill fra ulike ressurser som: Oppfølgingstjenesten, Utekontakten, NAV, rådgivere i skolen, kommunens LOS, SLT (Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) og ressurser inenn forskningsmiljø som har sårbar ungdom og skolevegring i sitt fokus. 

Grunnlegger og veileder

Knut Ivar Andersen

Daglig leder
Har livslang og allsidig erfaring innen friluftsliv, sommer som vinter. Bakgrunn som instruktør og leder i Røde Kors. Har jobbet som lærer i videregående skole i 30 år. Har også vært MOT-veileder og MOT-koordinator i flere år.

Grunnlegger og veileder

Finn Fønhus

Faglig leder
Har i over 30 år jobbet med personer i ulike faser av livet, der fellesnevneren har vært at de har befunnet seg i en type livskrise. Formalkompetansen er psykiatrisk sykepleier og familieterapaut.

Veileder

Jurn Van Den Bovenkamp 

Veileder friluftsliv
Ivrig kiter og friluftsmenneske. Bred erfaring som instruktør og veileder fra sivil og militær virksomhet. Jobber til daglig som pilot i Redningstjenesten.

Veileder

Klemet Store

Veileder friluftsliv
25 års erfaring som kite-, ski- og klatreinstruktør og fjellguide. Jeg er glad i alle former for uteaktiviteter, og jeg har brukt min interesse for friluftsliv i mitt daglige arbeid med barn og unge som mestrer best gjennom aktivitet. Er utdannet barnevernspedagog og familieterapeut, og jobber daglig som familieterapeut.

veileder

Øystein Ro

Veileder friluftsliv
Turglad med allsidige friluftsinteresser. De beste naturopplevelsene har jeg fra vinterfjellet. Har kitet i 25 år både langs kysten og til fjells. Jeg liker folk av mangfold og den gode samtalen. Latindans er en sentral del av mitt liv.

Veileder

Rein Borgen

Veileder friluftsliv
Har 25 års padleerfaring i Norge og utlandet. Har jobbet som natur- og fjellguide fra Himalaya til Andesfjellene, fra Sørøst-Asias regnskoger til Kenyas mangfoldige savanner og, av og til, i den norske fjellheimen. Jobber til daglig som matte- og naturfagslærer i videregående skole.

Veileder

Nora Helene Ording Andersen

Veileder friluftsliv
Friluftsliv, sang og dans har alltid gitt meg stor glede. Jeg har tidligere jobbet som aktivitetsleder både for Norges Musikkorps Forbund og for 2Entertain. Til daglig jobber jeg i en barnehage og underviser en barnegruppe i jazzballett. Jeg er utdannet barnevernspedagog fra OsloMet og musikalartist fra Bårdar Akademiet.

Veileder

Jurn Van Den Bovenkamp 

Veileder friluftsliv
Ivrig kiter og friluftsmenneske. Bred erfaring som instruktør og veileder fra sivil og militær virksomhet. Jobber til daglig som pilot i Redningstjenesten.

Veileder

Ivar Ording Andersen

Veileder friluftsliv
Lek og moro ute har alltid vært en viktig del av mitt liv, hvor familie og venner benyttet seg av naturen som en allsidig lekeplass hele året. Noe som har gitt meg ferdigheter innen kiting, ski, langrenn, sykkel og mye mer. Jeg er veldig sosial og inkluderende, og elsker å skape nye bekjentskap. Har jobbet flere år med salg av sportsutstyr.

Vår visjon

INDIVIDET
Vi skal styrke ungdommens selvfølelse og robusthet ved å bringe frem gleden i livet og gi dem tro på muligheter og fremtiden, slik at drømmer kan bli til mål.

SAMFUNNET
Vi skal redusere frafallet i den videregående skolen og på den måten sikre at unge mennesker blir aktivt deltagende i samfunnet på en ansvarlig, sosial og varm måte.

VERDEN
Vi skal styrke menneskeverdet og demokratiet ved å hjelpe unge mennesker til å ta gode valg som sikrer et inkluderende samfunn og en fredelig verden.

Vårt motto

INNSIKT GIR UTSIKT
Innsikt i eget sinn skapes gjennom å forstå egne følelser og handlinger, slik at det gir forutsigbarhet og kontroll. Da skapes det rom for å se egen utsikt.
Innsikt i friluftsliv gir utfordringer og mestringsopplevelser. Erfaring gir nye eventyr i naturen og utsikt til glede i livet.

Vår miljøforpliktelse

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling, gjeldende frem til 2030. Vi har valgt ut 7 av målene som er særlig aktuelle for oss.
Mål 3. God helse
Vi ønsker å hjelpe ungdom som er i en sårbar fase i livet, ved å gi dem opplevelser og samtaler i naturen, og på den måten bidra til bedre helse og fremme livskvaliteten.
Mål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Vi vil arbeide for å begrense frafallet i den videregående skolen og øke andelen unge voksne inn i arbeidslivet. Vi vil forholde oss til merker som har åpne fabrikklister. Med åpne fabrikklister viser produsentene at de tar ansvar for arbeidsforholdene i fabrikkene de gir oppdraget til. Du kan lese mer om åpne fabrikklister hos Framtiden i våre hender.
Mål 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi vil bestrebe oss til å bruke kortreist kosthold, utstyr og bekledning, slik at vi bidrar til å få ned unødvendig transport. Vi vil prioritere å reise miljøvennlig, med kollektiv transport, gå eller sykle. Vi vil også bestrebe oss i å kjøpe mindre utstyr, kjøpe kvalitet som holder lenger, gjenbruke utstyr, reparere i stedet for å kjøpe nytt, kjøpe brukt, bytte eller låne.
Mål 13. Stoppe klimaendringene
Vi ønsker å bidra med å få ned det økologiske fotavtrykket ved å ha et bevisst forhold til bruk av naturen. Dette gjennom å styrke enkeltpersoners kunnskap om ferdsel i naturen og bruk av den.

Mål. 14. Livet i havet
Vi vil bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Herunder å øke bevisstheten rundt problemavfall og bruken av havet, blant annet gjennom å rydde i strandsoner. Vi vil tilføre våre deltagere empirisk og vitenskapelig kunnskap som øker deres bevissthet for en bærekraftig bruk av ressursene.
Mål. 15. Livet på land
Vi vil bruke naturen på en skånsom måte hvor vi tar hensyn til omgivelsene vi ferdes i. Med sporfri ferdsel fremmer vi bærekraftig bruk av naturen. Vi vil tilføre våre deltagere vitenskapelig kunnskap som øker deres bevissthet for en bærekraftig bruk av ressursene.
Mål. 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.
Vi vil styrke individet og bevisstgjøre deres rolle i samfunnet, slik at de kan bidra til at andre skal få det bedre, føle seg sett og inkludert. Vi jobbe for å fremme fredelige og inkluderende samfunn.

Vedtekter

1. NAVN
Selskapet foretaksnavn er Innsiktute AS.

2. FORRETNINGSKONTOR
Selskapets skal ha sitt forretningskontor i Asker kommune

3. VIRKSOMHET
Innsiktute skal være en levende og attraktiv arbeidsplass.
Gjennom samtaler og aktiviteter i friluftsliv vil vi tilføre ungdom som er i en utsatt fase i livet, opplevelser og samhold som gir verdi- og mestringsfølelse. Vi skal arbeide for å begrense frafallet i den videregående skolen og øke andelen unge voksne inn i arbeidslivet. Vi forplikter oss til å etterleve FNs bærekraftsmål. Vi vil også holde kurs og aktiviteter for sårbar ungdom og andre sårbare grupper i samfunnet innen ulike friluftsaktiviteter.

4. SELSKAPSFORM
Innsiktute er en ideell virksomhet og et non profit aksjeselskap. Selskapet har et sosialt formål og betaler ikke ut utbytte til aksjonærene. Ved oppløsning av selskapet jm aksjelovens paragraf 2.2 vil eventuelle overskudd og/eller formue bli gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Årsoverskudd vil bli gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

4. AKSJEKAPITAL
Aksjekapital er på kr 30 000.
Aksjens pålydende skal være kr. 1000.
Hver aksje har 1- en- stemme på generalforsamlingen i selskapet.

6. STYRE
Selskapets styre skal ha tre til fem medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Styrerepresentanter velges inn i styret av generalforsamlingen, og hver styreperiode er på to år.
Styret ansetter daglig leder og fastsetter for øvrig vilkårene for denne.
Det skal avholdes styremøter så ofte som nødvendig. Beslutninger fattes ved alminnelig flertall med
mindre annet fremgår av aksjeloven, vedtektene eller nærværende aksjonæravtale.
Styret kan meddele prokura.
Selskapet skal ha en daglig leder.

7. GENERALFORSAMLING
Bekjentgjørelse til aksjonær skjer ikke i offentlig tidning. Den ordinære generalforsamlingen avholdes
hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med to ukes
skriftlig varsel til aksjonærene. Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter aksjelovens regler.

7.1
Årsregnskapet skal være stilet til hver enkelt aksjonær samtidig med innkalling til ordinær generalforsamling.

7.2
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsmelding og årsregnskapet.
2. Valg av styre og styreleder.
3. Vedtektsendringer og eventuelle endringer i aksjonæravtalen.
4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
5. Fastsettelse av honorar til styremedlemmer.
6. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle.

7.3
Ethvert forslag som en aksjonær ønsker behandlet i den ordinære generalforsamlingen, skal være skriftlig og innsendt styret innen en uke før generalforsamlingen. Alle dokumenter som aktes forelagt generalforsamlingen, skal i varseltiden være utlagt på selskapets kontor.

8. OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET
Aksjene i selskapet kan overdras. Erververen av en aksje skal straks sende melding til selskapet om sitt aksjeerverv. Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapet. Det hører under styret å avgjøre om samtykke skal gis. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektninger i rett opp eller nedstigende linje. Styret skal ellers nekte samtykke hvis erververen ikke oppfyller vilkårene i loven eller vedtektene for å være aksjeeier. Er erververen ikke underrettet om at
samtykke er nektet innen to måneder etter at melding om ervervet kom inn til selskapet, anses samtykke å være gitt. Hvis styret nekter å gi samtykke, gjelder reglene i aksjeloven § 4-17.

9. FORKJØPSRETT
De andre aksjonærene har ingen forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer, jf. aksjelovens § 4-15 (3) og 4-19 (1).

10. AKSJEEIERREGISTRERING
Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

11. OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.
Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer.

Vedtatt på stiftelsesmøte, 04.09.2023

Innsikt gir utsikt

Innsiktute AS •  post@innsiktute.no • www.innsiktute.no • Org. nr. 932214431
Følg oss

Innsikt gir utsikt

Innsiktute AS
Org. nr. 932214431

FØLG OSS: